بخاطر دل خودوم.......

سلام ماه رمضون اَمد وباز افطاری شله زرد و نون تافتون براهه به عیال موگوم حالا که کلاسا بالارفته بیا مووتویم کلاس بیذِرم و پیتزا دُرُس کِنم ما چیما از بقیه کِمتره فرگاز نِدرم که تازه خریدِم جونوم بِزِتا بگه چن روزپیش تُو همی اینترنت راه مِرفتم که چشمم خُرد به یکی از سایتای مشدیا که به همی زِبون منتشر مُشد ولی جونِتا روز بد نَبینه تا دلت بِخه لیچار بار مردم کِرده بود مویَم بخاطرایکه بقیه فکر نُکُنن ما مشدیا همه ایجوریم ایی پست بِزبون خودما نِبشتم قصد توهین به هیچکَسم نِدرُم اَزی بِبعدم مینویسم ببینم کی جرأت دره زیز آب نفس بکشه قربونِتا راستی ایی ماه عزیزه بِزتا تبریک موگوم....

 

/ 0 نظر / 7 بازدید