شعرهای بارانی

 ١
می نشینم زیر چتر آسمان
باز اما
خیس بارانم هنوز
شاید از جنس بهارانم هنوز

٢
آسمان دل پری
کنار من نشسته است
شانه های من
خیس می شود از او
پس گریه می کند

٣
پنجره را می گشایم
هوا بارانی است
و گل های پرده ی اتاق من
لب هایشان خشک است

۴
آواز که می خوانی
چترت را ببند
ساز باران کوک می شود

۵
پیش پایت آسمان
چرخی زد و باران گرفت
من نفهمیدم ولی
اسرار این آشفته را

۶
تو که آمدی
باران
تنهایی کوچه را
سر کشید
و روح خیابان
به دریا رسید

زهرا - علی عسگری

/ 1 نظر / 8 بازدید
علی

سلام پسر خاله کم پیدائی