محبوبیت پایدار و ناپایدار.

پرسش:
چه علل و اسبابي موجب مي شود كه محبوبيت انسان نزد ديگران از قوام و ثباتي برخوردار باشد و انسان بتواند همواره بر دل ها حكومت كند؟
پاسخ:
نعمت محبوبيت، همانند ديگر نعمت هاي الهي مي تواند در معرض زوال و نابودي قرار گيرد. اينكه با چه روش ها و سازوكارهايي انسان بايد رفتار كند تا نعمت محبوبيت او همواره پايدار باشد و دوام و بقاي آن در زمان حيات و ممات او برقرار باشد يكي از نكات اساسي و مهم است كه همواره لازم است مطمح نظر انسان قرار گيرد.
بعضي مردم گمان مي كنند كه مي توانند بدون در نظر گرفتن راه هاي جلب محبوبيت، با استفاده از حربه زور و زر و تزوير، بر دل ها حكومت كنند؛ اما تاريخ ثابت كرده است كه عزت و احترام، خريدني نيست و با اجبار و تحميل نمي توان به مقبوليت اجتماعي دست يافت.
«بنيتو موسوليني» ديكتاتور ايتاليا، بسيار مشتاق بود كه مي توانست بر دل هاي هم وطنانش حكومت كند؛ اما نه تنها آرزويش برآورده نشد، بلكه به عنوان خائن به چوبه دار آويخته شد. نمونه ديگر «هيتلر» ديكتاتور آلمان است كه هرگز نتوانست بر عقده حقارت غلبه كند و در بين مردم محبوبيت يابد.(ژوزف مورفي، در مكتب عشق، ص 118)
معروف است كه به هارون الرشيد گفتند: چرا آن همه از حضرت موسي بن جعفر(ع) هراس دارد و از موقعيتش بيمناك است؟ در پاسخ گفت: من پيشواي بدن ها و جسم ها هستم و او امام دل ها و قلب ها. هارون با آن قدرت شگفت، حكومت پهناور، امكانات فراوان و سپاه و حشم و خدم، در برابر انساني به ظاهر بدون سلاح و امكانات، احساس عجز و ترس دارد؛ زيرا قلمرو حكومت حضرت امام كاظم(ع) قلب هاي انسان هاست.
اگر نفاق پيشه گان، زراندوزان، سلطه گران و صاحبان قدرت جايگاهي در ميان بخشي از مردم داشته باشند، ناپايدار، سطحي و گذراست و با گذشت زمان به بوته فراموشي سپرده مي شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید