شوخ طبعی های رزمندگان اسلام

شب عملیات موقع حلالیت طلبیدن یکی از فرماندهان برای وداع خیلی جدی به بچه ها می گفت: خوب، برادرها! اگر در این مدت از ما بدی دیده اند -بعد از مکثی- حقشان بوده و اگر خوبی دیده اند حتما اشتباهی رخ داده است. بعضی ها هم می گفتند: اگر ما را ندیدید عینک بزنید.

/ 1 نظر / 6 بازدید
جمعه ی سبز

جمعه یعنی روح سبز انتظار... ما کوچیک بچه های جنگ هم هستیم ، شناسنامه ی مارو وقتی جنگ تموم شد نوشتن ، ما بچه های بچه های جنگیم.... منتظریم یا حق